រយៈពេល ៤ខែ ​​ឆ្នាំ២០២២ គយប្រមូល​ចំណូល​ពន្ធបានប្រមាណ ៨១៧ លាន​ដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ នៅក្នុងរយៈពេល ៤ ដើមឆ្នាំ២០២២ តាមរយៈអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា រដ្ឋាភិបាលទទួលបានចំណូលពន្ធគយសម្រាប់ថវិកាជាតិប្រមាណ ៨១៩ លានដុល្លារអាមេរិក…

រដ្ឋាភិបាលប្រមូលបានចំណូលជាង៥០០លានដុល្លារពីពន្ធដារ កើនជិត២៣ភាគរយ

ភ្នំពេញ ៖ ក្នុងរយៈពេល២ខែដើមឆ្នាំ២០២២ នេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ប្រមូលពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទបានជាង៥០០លានដុល្លារ ដែលចំណូលពន្ធប្រមូលបាននេះ កើនឡើង…

រយៈពេល៨ខែ ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋាភិបាលទទួលបានចំណូលពន្ធសរុប ៣,៤២៩លានដុល្លារ

នៅក្នុងរយៈពេល៨ខែ ឆ្នាំ២០២១កន្លងទៅនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបានចំណូលពន្ធសរុប ៣ ៤២៩លានដុល្លារ ដែលក្នុងនោះចំណូលពន្ធដា ចំនួន ១ ៩០៩លានដុល្លារ និងពន្ធគយ ១ ៥២០លានដុល្លារ

កម្ពុជាទទួលបានថវិកាជាតិពីចំណូលពន្ធជិត ១ ១៦០លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល ៦ខែកន្លងទៅនេះ

នៅក្នុងរយៈពេល៦ខែដើមឆ្នាំ២០២១កន្លងទៅនេះ តាមរយៈអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា ការប្រមូលចំណូលពន្ធបង់ចូលថវិកាជាតិបានចំនួន ១ ១៥៩,៥…..

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy