សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ដល់អនុសាសន៍សំខាន់ៗចំនួន ៥ ដើម្បីប្រមូលចំណូលជូនរដ្ឋឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍សំខាន់ៗចំនួន ៥ ចំណុច ដើម្បីកៀរគរចំណូលជូនរដ្ឋឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងពង្រឹងនីតិរដ្ឋ …

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy