អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសិង្ហបុរីច្នៃកាកសំណល់កែវ និងកញ្ចក់ទៅជាវត្ថុធាតុដើមដ៏ចាំបាច់នាពេលអនាគត

ស្ថាប័ន The Recovery Worldwide បានបង្ហាញតួលេខថា កាកសំណល់ជាកែវ និងកញ្ចក់បច្ចុប្បន្នដល់ទៅ ៧៩ ភាគរយលើពិភពលោកគឺមិនត្រូវបានយកមកច្នៃឡើងវិញឡើយ ដែលនេះមានន័យថា…

AMS ECONOMY
@amseconomy