ខែដំបូងនៃឆមាសទី២ កម្ពុជាទទួលបានទុនវិនិយោគថ្មីជាង៧១លានដុល្លារ

នៅក្នុងរយៈពេល៣១ថ្ងៃនៃដើមឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១កន្លងទៅនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបានទុនវិនិយោគថ្មីសរុបចំនួនជាង៧១លានដុល្លារ

AMS ECONOMY
@amseconomy