សម្ដេចធិបតី ៖ ការចាប់យកវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ជាខឿនសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមឌីជីថល

សម្ដេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត បានលើកឡើងថា ការចាប់យកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ គឺជាខឿនសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល