សម្ដេចធិបតី ​៖​ លើកស្ទួយ​​វិស័យ MSMEs​ ​គឺជាគោលដៅ​​អាទិភាព​ចម្បង​របស់​រដ្ឋាភិបាល

សម្ដេចធិបតី ​៖​ លើកស្ទួយ​​វិស័យ MSMEs​ ​គឺជាគោលដៅ​​អាទិភាព​ចម្បង​របស់​រដ្ឋាភិបាល​​លើ​ការ​កែ​លម្អ និងលើកស្ទួយជំរុញ​ការ​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម