ប្រតិបត្តិករទឹកស្អាតឯកជន និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ជាចលករជំរុញវិស័យទឹកស្អាតកម្ពុជាឱ្យឈានទៅមុខ

កិច្ចសហការរវាងរដ្ឋាករទឹកសាធារណៈ ប្រតិបត្តិករទឹកស្អាតឯកជន ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ជាចលករក្នុងការជំរុញវិស័យទឹកស្អាតរបស់កម្ពុជាឱ្យឈានទៅមុខកាន់តែលឿន