តោះ ! មកដឹងពីតម្លៃដីនៅក្នុងសង្កាត់ចំនួន៥នៃភ្នំពេញដែលទាបជាងគេ និងជាឱកាសវិនិយោគិនក្នុងការរកប្រាក់ចំណេញ

ភ្នំពេញ ៖ ជាទូទៅ អចលនវត្ថុ ក៏ដូចជាដីធ្លីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺមានតម្លៃខ្ពស់ធៀបនឹងតំបន់ផ្សេងៗដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេស ប៉ុន្តែក្នុងនោះដែរ…