ប្រភេទសត្វចាបកម្រ និងជិតផុតពូជនៅលើពិភពលោក មានវត្តមាននៅកម្ពុជាជាង ២ ០០០ក្បាល

សត្វចាបព្រៃវែង ឬចាបទ្រូងលឿង (Yellow Breasted Bunting) ដែលជិតផុតពូជនៅលើពិភពលោកបានបង្ហាញវត្តមានរាប់ពាន់ក្បាលនៅតំបន់ការពារទេសភាពបឹងព្រែកល្ពៅ…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy