យល់ដឹងពីប្រព័ន្ធជួញដូរចល័តដែលទើបបង្កើតថ្មីក្នុងផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ប្រព័ន្ធជួញដូរចល័ត (MTS) គឺជាប្រព័ន្ធថ្មីមួយដែលទើបតែបង្កើតឡើងដោយ ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា។ តាមរយៈប្រព័ន្ធនេះ វិនិយោគិនអាចជួញដូរភាគហ៊ុនបានឆាប់រហ័ស…