៣ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៤ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប-អង្គរ ទទួលបានជើងហោះហើរត្រង់មកពី៨ប្រទេស

រយៈពេល៣ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៤ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប-អង្គរ ទទួលបានជើងហោះហើរត្រង់មកពី ៨ ប្រទេស ដែលក្នុងនោះមកពីបណ្តាប្រទេសអាស៊ានចំនួន ៦ ប្រទេស

កម្ពុជា-ឥណ្ឌា ជំរុញឱ្យមានជើងហោះហើរត្រង់ និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី

ប្រទេសកម្ពុជា និង ឥណ្ឌា កំពុងពិភាក្សាគ្នាជំរុញឱ្យមានជើងហោះហើរត្រង់ ជាមួយនឹងគម្រោងរៀបចំឱ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយគ្នាក្នុងពេលខាងមុខនេះ

អ្នកជំនាញទេសចរណ៍ ៖ នៅឆ្នាំ២០២៤ ចំនួនទេសចរនឹងកើនឡើងជាងឆ្នាំ២០២៣

ឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជាទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិ ប្រមាណ ៥,៤៥លាននាក់ កើនឡើង ៣២.៨ភាគរយ ធៀបនឹងឆ្នាំ២០២២ និងទេសចរជាតិចំនួន ១៨,៥លាននាក់ ដែលបង្កើនចំណូលចូលជាតិប្រមាណ ៣០០០លានដុល្លារ។