ទីក្រុងឡុងដ៍ អភិវឌ្ឍន៍ និងជឿនលឿន ប៉ុន្តែក្រោយឆាកជាសំបុកលាងលុយដ៏ច្រើនលើសលប់

ទីក្រុងឡុងដ៍ ត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ច ការដឹកជញ្ជូន និងវប្បធម៌ដ៏រីកចម្រើសរបស់ប្រទេសអង់គ្លេស ហើយក្រៅពីនេះវាក៏ជាទីក្រុងដែលសំបូរដោយ…