វ៉ាក់សាំងជំងឺដុំពកស្បែកសត្វគោ ក្របី នៅកម្ពុជាចាប់ផ្តើមបើកយុទ្ធនាការ

ជាការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺដុំពកស្បែកគោក្របី (Lumpy Skin Disease) នៅកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម បានបានផ្សព្វផ្សាយពីវិធីការពារ និងផ្តើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់

AMS ECONOMY
@amseconomy