ពលរដ្ឋអាហ្សង់ទីនជាច្រើនកំពុងអត់កន្លែងជ្រកកោន គ្មានអាហារ និងអត់ថវិកាចាយវាយឡើយ

មនុស្សគ្រប់រូបដែលកើតរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងសម័យកាលណាក៏ដោយ ចាំបាច់ណាស់នូវតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃជាមូលដ្ឋាន (Basic Needs) ដែលមិនអាចខ្វះបាន រួមមាន ទីជម្រក…