ឈីលី ប្រើបច្ចេកទេសបង្កើតផ្ទាំងទឹកកកតូចៗតាមជ្រលងភ្នំ ដោះស្រាយបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ

អស់រយៈពេលជាងមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយ ដែលប្រទេសឈីលីបានប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះរងគ្រោះរាំងស្ងួតកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង។…