រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មជំរុញការគិតគូរលើគុណភាពសាច់ និងសុវត្ថិភាពអ្នកបរិភោគ ខណៈតម្លៃលើទីផ្សារ​មានការកើនឡើង

ឯកឧត្តម ឌិត ទីណា បានលើកឡើងថា ផលិតកម្ម និងសុខភាពត្រូវមានការផ្សារភ្ជាប់គ្នា ដែលទាមទារឱ្យមានការគិតគូរលើការធានាគុណភាពសាច់ និងសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកបរិភោគ។