ជ្រូកគូលេន ជាអត្តសញ្ញាណ និងជាប្រភពចំណូលសំខាន់សម្រាប់ប្រជាសហគមន៍នៅលើភ្នំគូលេន

សៀមរាប ៖ ជ្រូកគូលេន ដែលប្រជាជនភាគច្រើនស្គាល់ថាជាជ្រូកកណ្ដុរ ត្រូវបានប្រជាសហគមន៍រស់នៅលើខ្នងភ្នំគូលេន ខេត្តសៀមរាប ចិញ្ចឹមតាមបែបធម្មជាតិនៅទីនោះ និងឱ្យឈ្មោះ…