ក្រសួងបរិស្ថានជំរុញប្រជាសហគមន៍ ចិញ្ចឹមជ្រូកពូជគូលែន សម្រាប់ទីផ្សារ និងបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាន

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថាន បានជំរុញ និងលើកទឹកចិត្តដល់បណ្តាកសិករ ក៏ដូចជាប្រជាសហគមន៍ បង្កើនការចិញ្ចឹមសត្វជ្រូកពូជគូលេន ឬជ្រូកឦសាន ដែលជាប្រភេទកូនកាត់ជ្រូកស្រុក និងជ្រូកព្…