សមាគមចង់កាត់បន្ថយការនាំចូលជ្រូករស់ ខណៈឈ្មួញចង់នាំចូលជ្រូកបន្ថែម

មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះ កម្ពុជាបានកាត់បន្ថយការនាំចូលជ្រូកពីប្រទេសជិតខាងបានយ៉ាងល្អប្រសើរ ហើយបង្កើនលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចិញ្ចឹមសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុក