ស្វែងយល់ពីបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមជ្រូកស្រែលើអង្កាមគ្មានក្លិ​នស្អុយ និងមិនងាយឈឺ

កសិករម្នាក់បានជ្រើសរើសយកវិធីចិញ្ចឹមជ្រូកក្នុងរណ្ដៅលើអង្កាមដែលកាត់បន្ថយក្លិនស្អុយ ជ្រូកមានសុខភាពល្អមិនងាយឈឺ និងផ្ដល់សាច់មានគុណភាព។