តោះ ! មកដឹងពីតម្លៃដីធ្លីនៅតាមបណ្ដាសង្កាត់មួយចំនួន​ក្នុ​ងខណ្ឌជ្រោយចង្វា រាជធានីភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ ៖ ជ្រោយចង្វា ជាខណ្ឌថ្មីមួយក្នុងចំណោមខណ្ឌចំណុះរាជធានីភ្នំពេញ ប៉ុន្តែសកម្មភាពវិនិយោគនៅក្នុងខណ្ឌមួយនេះឃើញថាមានភាពផុសផុលខ្លាំង ជាពិសេសក្រោយពីមានការបង្កើត…