កម្ពុជា ក្លាយជាប្រទេសនាំចេញអង្ករឈរនៅលេខរៀងទី៧លើពិភពលោក

ឯកឧត្តម បណ្ឌិត យ៉ង សាំងកុមារ បានគូសបញ្ជាក់ថា ក្នុងមួយឆ្នាំកម្ពុជាផលិតស្រូវបានជាង១២ លានតោន ឬជាង ៧លានតោនអង្ករ ដែលលើសពីតម្រូវការក្នុងស្រុកប្រមាណ៥០ ភាគរយ