ឆ្លៀតឱកាសថ្ងៃសែនចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិន-វៀតណាម សេវាចម្អិនឈុតម្ហូបសែន មានតម្រូវការខ្ពស់

ថ្ងៃសែនចូលឆ្នាំប្រពីណីចិន-វៀតណាម ជាឱកាសសម្រាប់អ្នកបម្រើសេវាម្ហូបអាហារ ឆ្លៀតរកចំណូលបន្ថែមតាមរយៈការទទួលចម្អិនឈុតអាហារសម្រាប់ថ្ងៃសែន