របកគំហើញ ៖ ច្នៃពីកាកសំណល់ទៅជាសាច់ឈើសិប្បនិម្មិត មានគុណភាពដូចឈើធម្មតា

ញូវយ៉ក ៖ ជារៀងរាល់ឆ្នាំការកើនឡើងនៃចំនួនពលរដ្ឋនៅលើពិភពលោកកំពុងបានដាក់បន្ទុកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅលើធម្មជាតិដែលយើងកំពុងរស់នៅជាមួយ ខណៈដែលមនុស្សត្រូវការទាញយកធនធាន…