អបអរសាទរ អង្ករពូជស្រូវសែនក្រអូបកម្ពុជា បានឈ្នះពានរង្វាន់មាស ក្នុងកម្មវិធីវាយតម្លៃគុណភាព ក្នុងវេទិកា ចិន-អាស៊ាន លើកទី១

អង្ករសែនក្រអូប» កម្ពុជា ទទួលពានរង្វាន់មាស ក្នុងកម្មវិធីវាយតម្លៃគុណភាព រសជាតិ ប្រភេទអង្ករសគ្រាប់វែង ចិន-អាស៊ាន លើកទី១ នៅប្រទេសចិន