គួរឈ្វេងយល់! តើការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅធនាគារអាចគ្រប់គ្រងអតិផរណាបានយ៉ាងដូចម្តេច?

ភ្នំពេញ ៖ នៅពេលដែលធនាគារកណ្តាលនានាដំឡើងអត្រាការប្រាក់ វាជាព័ត៌មានដ៏ធំមួយ។ ធនាគារកណ្តាលសម្រេចថា វិធីតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើឱ្យអតិផរណាធ្លាក់ចុះគឺបន្តការដំឡើងអត្រាការប្រាក់…