កម្ពុជាកំពុងរៀបចំផែនការបង្កើនលទ្ធភាពដាំដុះទុរេនសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស

អាស្រ័យដោយមើលឃើញពីសក្ដានុពលនៃដំណាំទុរេនដែលកំពុងមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ទីផ្សារទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស ជាពិសេសអាចទទួល​បាន​តម្លៃថ្លៃនៅលើទីផ្សារដែលអាចផ្តល់

AMS ECONOMY
@amseconomy