អ្នកជំនាញនិយាយពីការយកដីស្រែទៅអភិវឌ្ឍជាគម្រោងពុះដីឡូត៍លក់

ភ្នំពេញ ៖ នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដីធ្លីជាច្រើនបានទិញដីស្រែ ហើយចាក់បំពេញ និងពុះជាដីឡូត៍ ដើម្បីលក់ទៅឲ្យអ្នកដែលមានតម្រូវការ។ ការយកដីស្រែ ឬដី..

អ្នកជំនាញ ៖ ការអភិវឌ្ឍដីឡូត៍ទំហំតូចមិនមែនជាជម្រើសល្អ និងអាចជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសនោះឡើយ

ភ្នំពេញ ៖ នៅរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដីឡូត៍មានសកម្មភាពកាន់តែខ្លាំង ជាពិសេសការទិញដីស្រែ ទិញដីចំការនិងដីទំនេរដើម្បីជាពុះបំបែកឡូត៍ដើម្បីលក់ទៅឲ្យអតិថិជន ដោយក្នុងនោះភាគច្រើនអ្នក…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy