អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដីឡូត៏អំពាវនាវដល់អ្នកប្រកបរបរដូចគ្នារៀបចំគម្រោងឱ្យបានត្រឹមត្រូវ មុននឹងអភិវឌ្ឍន៍

ភ្នំពេញ ៖ ការអភិវឌ្ឍដីឡូត៏នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះ នៅតែមានសកម្មភាព គ្រាន់តែមានការថមថយបន្តិច និងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ខ្លះបានកែប្រែរបៀបអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួន…

AMS ECONOMY
@amseconomy