ការស្រាវជ្រាវ ៖ ប្រភេទដើមឈើកម្រជាង ៩ ០០០ប្រភេទទៀតដែលពិភពលោកមិនដែលបានឃើញ និងមិនទាន់កត់ត្រា

ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើននាក់មកពីជុំវិញពិភពលោកបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរួមគ្នា ហើយជាលទ្ធផលបានរកឃើញប្រភេទដើមឈើជាង ៩០០០ទៀត ដែលមានវត្តមាននៅលើភពផែនដី…