សម្ភារធ្វើពីដើមត្នោត ស្អាត មានទីផ្សារល្អ និងជាផ្នែកមួយជួយដល់ជនមានពិការភាព

ត្នោត គឺជារុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលមានប្រយោជន៍ច្រើនគិតពីស្លឹកដល់គល់ ដែលសុទ្ធតែអាចច្នៃជាប្រយោជន៍ ក៏ដូចជាសម្ភារប្រើប្រាស់ជាបែបយ៉ាង ទើបធ្វើឱ្យសិប្បកម្មមួយបានច្នៃដើម…