ដើមទុនពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជួយលើកកម្ពស់ជីភាពប្រជាពលរដ្ឋ

ដើមទុនពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជួយលើកកម្ពស់ជីភាពប្រជាពលរដ្ឋឱ្យប្រសើរឡើង តាមរយៈការជំរុញឱ្យមានលទ្ធភាពពង្រីកមុខរបររកស៊ី ក្រោយពីទទួលបានកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។

គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុជំរុញការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹង MSME និងសហគ្រិនស្រ្តីដែលត្រូវការដើមទុន ដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្ម

ភ្នំពេញ ៖ គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាប្រភពផ្តល់ឥណទាន និងទុន បាន និងកំពុងជំរុញការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងធម្យម (MSMEs), SMEs និងសហគ្រិន…

ស្វែងយល់បទពិសោធន៍ម្ចាស់អាជីវកម្មទើបបង្កើតថ្មី និងចំណាយអស់ដើមទុនតិច

ការបង្កើត និងដំណើរការអាជីវកម្មអ្វីមួយចាំបាច់បំផុតត្រូវការដើមទុនដែលជាសាច់ប្រាក់សម្រាប់ធានាដល់ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ និងត្រៀមសម្រាប់ពេលមានហានិភ័យ ឬពង្រឹងអាជីវកម្ម…

បច្ចុប្បន្នក្នុងវិស័យផលិតកម្មកសិកម្មមាន ១ ២០០សហគមន៍ មានដើមទុនសរុប២៤,៨ លានដុល្លារ

សហគមន៍កសិកម្មដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពក្នុងវិស័យផលិតកម្មកសិកម្ម មានចំនួន ១ ២០០សហគមន៍ មានសមាជិកសរុបចំនួន ១៣១ ៦០៦គ្រួសារ និងមានដើមទុនសរុបប្រមាណ ២៤,៨ លានដុល្លារ