អាជីវកម្មបែបធម្មជាតិ ដាំប្រក្រុងលក់មានទីផ្សារល្អ និងជួយដល់ជីវភាពសហគមន៍

ប្រក្រុង ជារុក្ខជាតិវល្លិ៍ម្យ៉ាងដែលបងប្អូនយើងនិយមយកមកច្របាច់ និងបង្កកឱ្យទៅជាចាហួយ មានសភាពទន់ៗ ពណ៌បៃតង ដែលគេអាចទទួលទានជាបង្អែមក៏បាន…