ផលិតផលពីដើមឫស្សីអាចនឹងជំនួសសំភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃមួយចំនួនរបស់ពិភពលោក

គិតត្រឹមប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះ ការប្រើប្រាស់ដើមឫស្សីបានកើនឡើងដល់ទៅ៣ដង គិតចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៥០ ហើយលក់ទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិក និងឥណ្ឌាច្រើនជាងគេបំផុត