ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ប្រកាសអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រភាពជាដៃគូប្រចាំប្រទេសថ្មីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា

ADB បានប្រកាសអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រភាពជាដៃគូប្រចាំប្រទេសថ្មីសម្រាប់កម្ពុជា ចាប់ពីឆ្នាំ ២០២៤-២០២៨ ដើម្បីជួយពន្លឿនការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិរន្តរភាព បរិយាបន្ន និងភាពធន់