«សមាគមសម្ព័ន្ធដំឡូងមីកម្ពុជា-ចិន» បានបង្កើតជាផ្លូវការ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការដាំដុះ កែច្នៃ សម្រាប់នាំចេញ

«សមាគមសម្ព័ន្ធដំឡូងមីកម្ពុជា-ចិន»បង្កើតជាផ្លូវការដើម្បីលើកកម្ពស់ការដាំដុះ ការ កែច្នៃ និងការនាំចេញផលិតផលដំឡូងមីប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់