សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត ឯកភាពបង្កើតក្រុមការងារសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថល ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍វិស័យជាអាទិភាព

នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានឯកភាពដល់ការបង្កើតក្រុមការងារតាមវិស័យមួយទៀត គឺក្រុមការងារសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថល ដែលធ្វើឱ្យក្រុមការងារតាមវិស័យ នៅតាមយន្តការវេទិការាជរដ្ឋាភិបាល-ផ្នែកឯកជន មានចំនួនសរុប១៥