ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបន្តដាក់ដេញថ្លៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកចំនួន ៣០ លានដុល្លារ ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពប្រាក់រៀល

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ បានបន្តដាក់ឱ្យដេញថ្លៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកចំនួន ៣០ លានដុល្លារ

ឆ្នាំ២០២១ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានដាក់ដេញថ្លៃប្រាក់ដុល្លារ ៦០០ លាន ដើម្បីធ្វើឱ្យមានស្ថិរភាពនៃអត្រាប្តូរប្រាក់

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) បានធ្វើអន្តរាគមន៍យ៉ាងសកម្មនៅក្នុងទីផ្សារប្តូរប្រាក់បរទេស ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពអត្រាប្តូរប្រាក់នៅកម្ពុជា ខណៈ NBC បញ្ជាក់ថា ទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់…