ការ​ចូល​នាំដែក​ និងដែក​ថែប​មកកម្ពុជា​ មានកំណើន​ប្រមាណ ៣០,៦ភាគរយ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​៤ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៤​

ការនាំចូល​ដែកនិងដែក​ថែប​នៅក្នុង​ឆ្នាំ​២០២៤​នេះ មាន​កំណើនឡើង​គួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដែល​បានបង្ហាញឱ្យឃើញសកម្មភាពនៃការ​សាងសង់​នៅកម្ពុជា​ឡើងវិញ