សិង្ហបុរី ពីដែនកោះគេបោះបង់ចោលក្លាយជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនដែលពិភពលោកខ្វះមិនបាន

ក្នុងព្រឹត្តិការកាលពីថ្ងៃទី៩ ខែសីហា នាឆ្នាំ១៩៦៥ ប្រទេសកូនកោះដ៏តូចមួយ (សិង្ហបុរី) បានចាប់កំណើតឡើង ហើយបច្ចុប្បន្ន កំពុងមានឈ្មោះបោះសំលេងយ៉ាងខ្លាំងទាំងសេដ្ឋកិច្ច និង…