យល់ដឹងពីការអភិវឌ្ឍ និងសាងសង់សំណង់នៅលើដីកោះក្រោមការវិនិយោគពីវិស័យរដ្ឋ និងឯកជន

ភ្នំពេញ៖ ដែនដីកោះនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋ ដែលអាចធ្វើការអភិវឌ្ឍក្រោមការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីវិស័យរដ្ឋ ឬសហការជាមួយវិស័យឯកជន ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពល្អ.