អាស៊ាន-ជប៉ុនក្នុងនាមជាដៃគូសហការពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតមួយក្នុងរយៈពេល៥ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយ

បរទេស ៖ ជប៉ុនបានចាប់ផ្តើមមានទំនាក់ទំនងជាផ្លូវការជាមួយសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ានតាំងពីឆ្នាំ១៩៧៧ និងជាដៃគូមួយក្នុងចំណោមដៃគូដំបូងគេបង្អស់របស់អាស៊ាន…