អាមេរិក គឺជាទីផ្សារដ៏ធំជាងគេដែលបានទទួលទិញទំនិញរបស់កម្ពុជាក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

ខែមករាឆ្នាំ ២០២៤ កម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញទៅទីផ្សារអាមេរិក ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង ៦២៦លានដុល្លារ ខណៈអាមេរិកនាំមកកម្ពុជាមានទំហំត្រឹម១៧លានដុល្លារ