រយៈពេល ៩ខែ ពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាជាមួយប្រទេស RCEP កើនឡើង ១១ ភាគរយ

ភ្នំពេញ ៖ ស្ថិតិរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបង្ហាញទិន្នន័យ ពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា ជាមួយប្រទេសដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ (Regional Comprehensive…