ក្រុងសៀមរាប ចាប់អនុវត្តសាកល្បងសេវារថយន្តក្រុងដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដោយឥតគិតថ្លៃ

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប បានដាក់ឱ្យដំណើរការអនុវត្តសាកល្បងរថយន្តក្រុងដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ ពីក្រុងរុនតាឯកតេជោសែន មកក្រុងសៀមរាប និងពីក្រុមសៀមរាបទៅក្រុងរុនតាឯកវិញ