រាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញវិធានការជាកញ្ចប់ ដើម្បីដោះស្រាយគម្រោងវិនិយោគជាប់គាំងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី បានដាក់ចេញ “វិធានការជាកញ្ចប់“ ដើម្បីបង្កើតជំនឿទុកចិត្តវិនិយោគនិងតម្រូវការទីផ្សារក្នុងរយៈពេលខ្លី មធ្យម និងវែង…