ដំណាំសុវត្ថិភាពកំពុងមានការគាំទ្រ និងឆ្ពោះទៅរកស្ថិរភាពទីផ្សារនាពេលអនាគត

ដំណាំសុវត្ថិភាព ជាដំណាំដែលត្រូវបានដាំដោយតាមបែបបច្ចេកទេសយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ទាំងការដាំ ទាំងការថែទាំតាមស្តង់ដា ចៀសវាងបង្កផលប៉ះពាល់ និងជួយបំប៉នដល់សុខភាពអ្នក

AMS ECONOMY
@amseconomy