ជាដំណឹងល្អរបស់ពិភពលោក ! ចិនអះអាងពីវត្តមានទឹកជាលើកដំបូងនៅលើឋានព្រះច័ន្ទ

ប៉េកាំង ៖ នៅទីបំផុតអ្វីដែលពិភពលោកទន្ទឹងរង់ចាំអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សមកហើយថា តើឋានព្រះច័ន្ទនឹងអាចក្លាយទៅជាភព
ថ្មីសម្រាប់មនុស្សរស់នៅនាពេលអនាគត…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy