សិង្ហបុរី ក្លាយជាប្រទេសឋានសួគ៌សម្រាប់អ្នកវិនិយោគលុយឌីជីថល

ក្រុមហ៊ុន Fintech ដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសអៀរឡង់ និងជាអ្នកជំនាញខាងវិនិយោគលុយអេឡិចត្រូនិក ដែលមនុស្សភាគច្រើនហៅថា Cryto Currency …