ប្រទេសជាសមាជិកមហាអនុតំបន់មេគង្គ (GMS) រួមគ្នាជំរុញការផ្សព្វផ្សាយ និងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍

នៅឆ្នាំ២០២៤ កម្ពុជានឹងជំរុញលំហូរភ្ញៀវទេសចរពីប្រទេសឥណ្ឌាតាមរយះជើងហោះហើរត្រង់មកកម្ពុជា ក្រោមយុទ្ធនាការ “ឆ្នាំទេសចរណ៍កម្ពុជា-ឥណ្ឌា”